Adatkezelési tájékoztató vásárlói adatok kezeléséről


1. Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye
Adatkezelő a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. (székhely: 1123 Budapest, Csörsz utca 14-16.; Cg:997890; képviseletében: Móczán Mónika; a továbbiakban: Társaság), illetve illetékes adatfeldolgozói, munkavállalói, az adatkezelés helye e munkavállalók, adatfeldolgozók munkavégzési helye. A parkolójegy, uszodajegy vagy uszodabérlet vásárlással összefüggésben kezelt adataihoz munkatársaink kizárólag feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.


2. Vásárlói adatok kezelése
Adatkezelés célja a parkolójegy, uszodajegy illetve uszodabérlet megvásárlása, az igénybe vett szolgáltatásról szóló bizonylat kiállítása és a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a bérletesek nyilvántartása.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, szerződés létrehozása és teljesítése, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglalt jogi kötelezettség teljesítése.
A vásárláshoz kapcsolódó számviteli bizonylatokat Társaságunk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig köteles megőrizni. 8 év elteltével Társaságunk automatikusan intézkedik a számviteli bizonylatok megsemmisítése végett.
Adattovábbításra egyéb esetben csak az Ön kifejezett és tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulása alapján, jogszabály alapján, vagy bírósági, illetve hatósági megkeresés alapján kerülhet sor.


3. Tájékoztatás bérlet vásárlása esetén megvalósuló adatkezelésről
Az adatkezelés célja a bérletesekkel történő kapcsolattartás, illetve a jogosultság esetenkénti ellenőrzése. Ön bérletvásárláskor tudomásul veszi és hozzájárulással elfogadja, miszerint bérletének érvényessége alatt és az azt követő 3 hónapban az Ön nevét és elérhetőségi adatait kapcsolattartás és ellenőrzés céljából társaságunk kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulása.


4. Panaszkezelés
Ön, mint vásárló a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgy.tv.) alapján jogosult szóban, elektronikus eszközzel vagy írásban panaszt benyújtani a Társasághoz. Az elektronikus panaszait az info@momsport.hu e-mail címre tudja megküldeni. A nevét, e-mail címét és egyéb panaszában foglalt, Ön által megadott személyes adat kezelésének célja a vásárlói panasz kivizsgálása, elintézése.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulása, valamint a Fgy.tv. 17/a.§ (5) bekezdése.
Az Ön által megadott adatokat a cél megvalósulásáig kezeljük, így különösen, ha a válasz megküldését követően Ön nem él további kifogással, a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével töröljük az adatokat, további igényérvényesítés esetén pedig az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok törlésre


5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
Ön a kezelt adatok tekintetében tájékoztatást, szükség esetén helyesbítést kérhet, továbbá a jogszabályi feltételek fennállása esetén élhet az adatkezelés korlátozásához vagy az adatok törléséhez való jogával.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdés, törlés kérése, illetve észrevétel esetén az alábbi e-mail címen vagyunk elérhetőek: info@momsport.hu
Társaságunk adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

  • - székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  • - honlap: www.naih.hu

Igényét bírósági úton is érvényesítheti. A per – az Ön választása alapján – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.A Létesítmény üzemeltetője a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft.

A Domain tulajdonosa: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

rendezvenyhelyszinek.hu

    LOGO_NEGYZET_FEKETE_ALAP.jpg

Nyitva hétfőtől péntekig
6:00-22:00 között

szombattól vasárnapig 
08:00-20:00 között

1123 Budapest, Csörsz u. 14-16.

Telefon: +36 70 390 0779 
info (kukac) momsport.hu

Koordináták: 47.4900663,19.022626